Administrative forhold

Kursavgift:

KursPris
Nettbasert kurs i brannvernKr 4800
Lærlingskolen trinn 1Kr 22500
Lærlingskolen trinn 2Kr 27400
Lærlingskolen trinn 3Kr 41300
Eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget(inkludert læremidler)
Kr 37100
Brannutreder – elektro del 1Kr 13800
Brannutreder- elektro del 2Kr 21200
Håndbrannslokkerkurs kategori grønnKr 13600
Håndbrannslokkerkurs, eksamensavgift og kompetansebevis
Kr 4250
ICCS/Vision – 2 ukers kursKr 8900
ICCS/Vision – 1 uke (komprimert kurs)Kr 7100

Vi gjør oppmerksom på at deltakere som ikke tilhører kommunale brann- og redningsvesen vil bli fakturert med en kursavgift på:

Kr 8500 pr. kursuke 
Dette gjelder samtlige kurs i kurskatalogen.

Priser overnatting
Internat 1 og 2 – kr 360,- pr. døgn
Internat 3 – kr 455,- pr. døgn
Internat 4 – kr 610,- pr. døgn

Internatønsket blir registrert av nærmeste leder i søkeprosessen.
Vi garanterer ikke at ønsket blir oppfylt, men vi vil gjøre vårt beste.


Leie av bekledning og røykdykkerutstyr

Som et ledd i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet til elever og lærere ved skolen har NBSK innført egne prosedyrer for HMS i forbindelse med røykdykking. Prosedyrene inneholder blant annet egne rutiner for vask og vedlikehold av røykdykkerbekledning, underbekledning og pustemateriell.

For å kunne gjennomføre disse prosedyrene og dermed ivareta arbeidsmiljøet til elever og lærere, derfor deltakere på kurs som gjennomfører praktiske øvelser leie røykdykkerutstyr og brannbekledning hos NBSK.

Røykdykkerutstyr består av: maske, meis, flaske og lungeautomat. Pris for leie er kr. 480 pr. dag.

Røykdykkerbekledning består av: brannbekledning, hansker, hjelm, hette og støvler. Pris for leie er kr. 445 pr. dag.

Elevene betaler kun for de dagene utstyret/bekledningen benyttes.  Elevene skal selv ta med seg underbekledning. NBSK anbefaler å ta med minst 2 sett langermet ullundertøy, men helst 4 sett.

Søknad vedrørende oppstart av deltidsopplæring sendes fortløpende til: postmottak@dsb.no

Opptakskrav og dispensasjon fra opptakskrav

Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav, sendes søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon til postmottak@dsb.no i god tid før søknadsfristens utløp. 

Helseundersøkelse og fysisk test for røyk- og kjemikaliedykkere

Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) stiller i § 30 og § 33 krav om at arbeidstakere må ha tilfredsstillende helse for å kunne utføre røyk- og kjemikaliedykkertjeneste. I veiledning til helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere er det gjengitt nærmere beskrivelse av hvilke krav som gjelder, herunder bl.a. hyppighet, hvem som kan gjennomføre helseundersøkelsen og krav til fysisk utholdenhet og muskelstyrke.

Ved noen av kursene til Norges brannskole kreves det at alle som skal delta på kurs der det gjennomføres praktiske røyk- og kjemikaliedykkerøvelser skal gjennomføre fysisk test i regi av skolen ved oppstart av kurset. Elever som ikke består fysisk test i henhold til de krav som er gitt i veiledning til helseundersøkelser og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere (Veiledning til arbeidsmiljøloven best. nr. 579) vil ikke få anledning til å delta videre på kurset, og vil bli erstattet av mannskaper på venteliste.

Når det gjelder regionale kurs anbefaler vi at kursarrangør gjennomfører fysisk test ved oppstart av kurset.

Opptak

Melding om tildelt kursplass, reserveplass og avslag, sendes kursdeltaker pr. e-post innen utgangen av 4. kvartal 2019.

Ved avmelding av deltaker disponeres plassen av Norges brannskole i henhold til prioritert reserveliste. Internt bytte er ingen selvfølge, da kursplassen ikke tilhører brannvesenet.

Innkalling

Fagstoff og informasjon gjøres tilgjengelig via den digitale læringsplattformen Fronter. Innkalling, inkludert brukernavn og passord blir sendt kursdeltaker pr. e-post ca. 1 måned før kursstart. 

Krav til merking av fakturaer

De fleste kommuner har tatt i bruk elektronisk handelsformat (EHF) for å håndtere leverandørfakturaer.  Skolen henstiller til de enkelte brannvesen/kommuner som har tatt i bruk ovennevnte format, om å påføre fakturareferanse/kode på søknadsskjemaet til hver enkelt søker.  

Søkere fra Forsvaret

For personell fra forsvaret vil søknad om kursplass samt melding om opptak skje i henhold til egen avtale.

Avtalen innebærer:

Dersom søker fra Forsvaret tildeles kursplass, må innkjøpsordre sendes.

Nettbasert kurs i brannvern er et åpent kurs, og alle søkere får kursplass.  

Det er viktig at det gis nøyaktige opplysninger i søknaden.

Nytt kursbevis (duplikat)

  • Dersom du trenger nytt kursbevis, kontakt oss og få tilsendt duplikat. Pris for utstedelse av nytt kursbevis (duplikat) er Kr.  300,-.