Forebyggendekurs 03-2020

Forebyggendekurset skal gi forebyggende personell forutsetning for å bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Jf. forskrift om organisering av brannvesen.

Mål

Kurset skal gi kursdeltakerne kunnskap og ferdigheter til å kunne gjennomføre systematisk, risikobasert forebyggende arbeid. 

Målgruppe 

Personer satt til å utføre kommunens brannforebyggende oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven. Dette gjelder forebyggende personell, leder for forebyggende avdeling og brannsjef.

For å oppnå størst mulig læringsutbytte på hvert enkelt kurs er det viktig med en tverrfaglig kurssammensetning. Norges brannskole vil derfor ta hensyn til deltakernes yrkesbakgrunn, kvalifikasjoner, erfaring og kompetanse ved tildeling av kursplass.

Opptakskrav
Søker må ha fullført enten;

 • Høgskoleutdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) 
 • Beredskapsutdanning trinn 1, Utrykningslederkurs del A eller Ledelse trinn A, eller 
 • Svennebrev i feierfaget

I tillegg må disse to kursene være gjennomført og bestått før søknadsfristens utløp:

 • Nettbasert kurs i brannvern 
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sitt kurs – «Får Walter lov»

Dette må lastes opp i søknaden;

 • Kursbevis «Får Walter lov»
 • Vitnemål Svennebrev som feier 
 • Vitnemål fra høgskoleutdanning
 • Dersom søker innehar dispensasjon fra kvalifikasjonskrav for å stå i stillingen, må dispensasjonen også lastes opp i søknaden
 • Skjema for erfaring- og kompetansekartlegging

Dersom søker har annen relevant utdanning med mindre enn 180 studiepoeng må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon sendes Norges brannskole postmottak@dsb.no i god tid før søknadsfristens utløp. 

Norges brannskole innehar all dokumentasjon på kurs som er gjennomført i regi av skolen, det er derfor ikke nødvendig å laste opp disse. 

Faglig innhold

Grunnlaget for brannforebygging (to uker)

 • Introduksjon til brannforebyggende arbeid
 • Håndtering av farlig stoff
 • Forvaltning av myndighet
 • Byggverkets forutsetninger for bruk
 • Eiers og brukers systematiske sikkerhetsarbeid


Tilsyn som virkemiddel og kommunikasjon (to uker)

 • Planlegging og gjennomføring av tilsyn


Systematisk risikostyring (to uker)

 • Prosjektmetodikk, prosjektplanlegging og utarbeidelse av prosjektrapport

Vurderingsform
For å oppnå bestått kurs må kursdeltaker gjennomføre og bestå: 

 • Prosjektplan (arbeidskrav – bestått/ikke bestått)
 • Gruppebasert prosjektoppgave (karakter)
 • Muntlig individuell eksamen (karakter) 

Kurset går over seks uker fordelt på tre perioder. Det er kun anledning til å søke på ett kurs. Dersom du ikke får plass i ønsket periode, kan du likevel få tilbud om kursplass på et av de andre kursene.

Kurset gjennomføres i følgende periode:

05.10. – 16.10.

02.11. – 13.11.

30.11. – 11.12.