Beredskapsutdanning trinn 1 for deltidspersonell

Mål
Etter endt kurs skal elevene ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter til å ivareta rollen som utrykningsleder på et brann- eller skadested. Videre skal elevene få kunnskaper i planlegging og gjennomføring av kompetanseutvikling for egne mannskaper. I tillegg skal elevene få kunnskaper om brannforebyggende arbeid som gir et helhetlig perspektiv på de oppgaver og roller som brann- og redningstjenesten har.

Målgruppe
Ansatte i brann- og redningstjenesten som innehar stilling som utrykningsleder deltid.

Opptakskrav
Gjennomført yrkesutdanning som brannkonstabel – heltid eller deltid, eller tilsvarende kvalifikasjoner.

Faglig innhold

Mellommenneskelige forhold 
Lederskap 1
HMS – internkontroll 1
Menneskets adferd i stressituasjoner 1
Informasjon/orientering fra DSB

Brann- og redningsfaglige emner
Brannfysikk-/kjemi 1
Taktisk brannventilasjon
Forebyggende brannvern
Objektsyn
Samband, sambandsprosedyrer

Organisering av beredskap og innsats
Beredskapsorganisering 1
Ledelse av røyk- og kjemikaliedykkerinnsats
Utrykningsledelse
Overordnet innsatsledelse
Praktiske øvelser

Kompetanseutvikling
Instruktørrollen, informasjons- og motivasjonstiltak
Øvelsesplanlegging/-ledelse

Det blir avholdt skriftlig eksamen

Kommune/region søker fortløpende om oppstart av beredskapsutdanning trinn 1 deltid til:
postmottak@dsb.no
Alle kursene er desentraliserte med kvelds- og lørdagssamlinger.
Praksisuka tas ved et godkjent øvingsanlegg etter at teoriundervisningen er gjennomført og før skriftlig eksamen.

Kurset er under revisjon. Innhold, emner, varighet og utforming kan bli endret.