Søknader – deltidsopplæring

Søknad vedrørende oppstart av deltidsopplæring sendes fortløpende til: postmottak@dsb.no

Opptakskrav og dispensasjon fra opptakskrav

Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav, sendes søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon til postmottak@dsb.no i god tid før søknadsfristens utløp. 

Helseundersøkelse og fysisk test for røyk- og kjemikaliedykkere

Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) stiller i § 30 og § 33 krav om at arbeidstakere må ha tilfredsstillende helse for å kunne utføre røyk- og kjemikaliedykkertjeneste. I veiledning til helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere er det gjengitt nærmere beskrivelse av hvilke krav som gjelder, herunder bl.a. hyppighet, hvem som kan gjennomføre helseundersøkelsen og krav til fysisk utholdenhet og muskelstyrke.

Ved noen av kursene til Norges brannskole kreves det at alle som skal delta på kurs der det gjennomføres praktiske røyk- og kjemikaliedykkerøvelser skal gjennomføre fysisk test i regi av skolen ved oppstart av kurset. Elever som ikke består fysisk test i henhold til de krav som er gitt i veiledning til helseundersøkelser og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere (Veiledning til arbeidsmiljøloven best. nr. 579) vil ikke få anledning til å delta videre på kurset, og vil bli erstattet av mannskaper på venteliste.

Når det gjelder regionale kurs anbefaler vi at kursarrangør gjennomfører fysisk test ved oppstart av kurset.

Opptak

Melding om tildelt kursplass, reserveplass og avslag, sendes kursdeltaker pr. e-post innen utgangen av 4. kvartal 2019.   

Innkalling

Fagstoff og informasjon gjøres tilgjengelig via den digitale læringsplattformen Fronter. Innkalling, inkludert brukernavn og passord blir sendt kursdeltaker pr. e-post ca. 1 måned før kursstart. 

Krav til merking av fakturaer

De fleste kommuner har tatt i bruk elektronisk handelsformat (EHF) for å håndtere leverandørfakturaer.  Skolen henstiller til de enkelte brannvesen/kommuner som har tatt i bruk ovennevnte format, om å påføre fakturareferanse/kode på søknadsskjemaet til hver enkelt søker.  

Søkere fra Forsvaret

For personell fra forsvaret vil søknad om kursplass samt melding om opptak skje i henhold til egen avtale.

Avtalen innebærer:

Dersom søker fra Forsvaret tildeles kursplass, må innkjøpsordre sendes.

Nettbasert kurs i brannvern er et åpent kurs, og alle søkere får kursplass.  

Det er viktig at det gis nøyaktige opplysninger i søknaden.