Utdanningsmodell

Allment
Skolens tilbud bygger på en utdanningsmodell for brannpersonell.

Kvalifikasjonskrav

Kravene til utdanning og kompetanse for de ulike stillingskategorier fremgår i kapittel 7 og 8 av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, fastsatt 26. juni 2002. Forskriften stiller forskjellige krav avhengig av dimensjoneringsgrunnlag og om tjenesten er på hel- eller deltid.  

Forskriften finnes på www.dsb.no under Brannvern, brannvesen og nødnett og Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. 

Utdanning av brannpersonell

I utdanningen av brannpersonell kan en skille mellom:

 • Yrkesutdanning 
 • Ledelsesutdanning
 • Spesialutdanning 
 • Feierutdanning

Yrkesutdanning

Brannkonstabel skal gjennomføre yrkesutdanning som består av: 

 • Nettbasert kurs i brannvern
 • Systematisk teoretisk og praktisk opplæring i brannvesen (internopplæring for brannkonstabler) i henhold til kursplan justert og godkjent av DSB i 2018. 
 • Grunnkurs i regi av Norges brannskole

Yrkesutdanningen skal omfatte både forebyggende brannvern og beredskap iht. læreplaner.  Denne utdanningen skjer både gjennom teoretisk og praktisk opplæring i eget korps, samt grunnkurs i regi av Norges brannskole.  Det kreves grunnkurs for opptak til Ledelse trinn A. Dette gjelder både for heltids- og deltidspersonell. Opptakskrav framgår for øvrig i beskrivelse av de enkelte kurs.  

Det er et krav om at internopplæring gjennomføres i henhold til godkjent kursplan. Tilhørende opplæringsbok finnes på vårt nettsted http://www.nbsk.no Det er brannsjefen som er ansvarlig for at opplæringen gjennomføres i henhold til plan. Internopplæringen må dokumenteres ved kursstart.

Ledelsesutdanning

Ledelsesutdanning bygger på gjennomført yrkesutdanning og består av:

 • Ledelse trinn A, B, C og D

Spesialutdanning

 • Brannutreder – elektro del 1 og del 2
 • Kurs for alarmsentraloperatør
 • Håndbrannslokkerkurs kategori grønn

Utdanning av feierpersonell

Norges brannskole har en sentral rolle i utdanningen av landets feiere. 

Lærling:

Feierutdanningen er et såkalt særløp som innebærer et treårig løp etter fullført videregående kurs I innen bygg- og anleggsteknikk. Det vil si første og andre års opplæring i bedrift (lærlingkontrakt) og et år med verdiskaping.

I denne treårsperioden tilbyr Norges brannskole opplæring i feierfagene fordelt på tre kursperioder.  Skolen har sammen med representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Feiermesternes Landsforening, Fagforbundet og Faglig råd for bygg – og anleggsteknikk utarbeidet opplærings- og veiledningsplan for denne opplæringen.  Kursperiodene er fordelt slik:

1. år: Trinn 1: 5 uker

2. år: Trinn 2: 6 uker

3. år: Trinn 3: 6 uker

Krav til læretid før avlegging av svenneprøve for lærlinger er 48 måneder. 

Oppmelding til eksamen i feierfaget:

Elevene på lærlingskolen trinn 3 er selv ansvarlig for oppmelding til eksamen. Skriftlig eksamen avvikles siste kursdag, ved Narvik videregående skole, skolested Frydenlund.

Norges brannskole sender ut informasjon ca. 1 måned før oppmeldingsfristen utløper 1. februar 2020 for oppmelding til Nordland fylkeskommune.

Kandidater utenom lærlingordningen:

Vi gjør oppmerksom på at praksiskandidater kan få vurdert sin realkompetanse/utdanning av utdanningsetaten i eget hjemfylke, fylkeskommunen. Relevant utdanning og yrkeserfaring (praksis) kan vurderes til avkortning av praksistiden. Eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget er et kurs der det er satt krav til praksistid i faget på 60 måneder (5 år) før en eventuell svenneprøve kan avlegges jfr. § 3-5 i Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova). 

Det er svært viktig at alle opplysninger om fratrekk i praksistiden blir vedlagt søknaden, da dette danner
grunnlaget for prioriteringen ved opptak på kurs. Mangel på dokumentasjon kan medføre at søknaden ikke blir prioritert ved opptak.

Henvisning: Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) § 3-5 og forskrift til opplæringslova § 11-8. 

Eksamensforberedende yrkeslære i feierfaget 

Norges brannskole tilbyr ett (1) eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget. Kurset er på 6 uker.

Elevene må selv melde seg opp til sentralt gitt prøve ved Narvik videregående skole, skolested Frydenlund.

Oppmeldingsfrist er: 15. september 2020.

Veiledning for oppmelding til sentralt gitt prøve, se lenke https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/eksamen/ eventuelt kontakt opplæringskontoret.

NB! Opplysninger om endelig eksamensdato og kursets siste dag for høstkurset vil bli gitt på et senere tidspunkt. 

Hvis du som leder/mester har praksiskandidater på eksamensforberedende kurs må du påse at din praksiskandidat blir meldt opp i ditt fylke til avsluttende skriftlig eksamen.  Du finner mer informasjon om dette ved å kontakte opplæringskontoret.